Szentpéteri, József
Szentpéteri József

Alapadatok

Szentpéteri József
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Középkori témacsoport
Telefon: 224-6700/4698
E-mail: szentpeteri.jozsef@btk.mta.hu

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/698

Email: szentpeteri.jozsef@btk.mta.hu

Degree: CSc (1992)

Research Field: Archaeological analysis of the Avaric age and the age of the Hungarian Conquest in the Carpathian Basin

Életrajz

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1954. 12. 9.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem–régészet szak (1979)

SZÁMALK rendszerszervező szak (1992)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Egyetemi doktor (1983)

A történelemtudomány (régészet) kandidátusa (1992)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Régészeti Intézet (1980–1986)

MTA Társadalomtudományi (Kutatóintézeti) Főosztály (1986–2007)

MTA Történettudományi Intézete (2008–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (tag: 1980–)

Archeocomp Multidiszciplináris Régészettudományi Egyesületet (alapító tag: 1991–)

Magyar Régész Szövetség (alapító tag: 2005–)

Magyar Történelmi Társulat (tag: 2008–)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Encyclopaedia Humana Hungarica (felelős szerkesztő: 1996–2001)

Magyar Kódex (főszerkesztő: 1999–2001)

Publikációk

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Archäologische Studien zur Schicht der Waffenträger des Awarentums im Karpatenbecken I. Die waffenkundliche Hinterlassenschaft des awarisches Reiches. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 45. (1993) 165–246.

2. Egy késő avar kori lovas tiszti jelvény – a „csótár”. Ein spätawarenzeitliches Kavallerieoffizierszeichen – die Kopfbuschhülse. In: Az Alföld a 9. században. Szerk. Lőrinczy Gábor. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1993, 49–77.

3. Die oberste Führungsschicht des awarenzeitlichen Heeres im Spiegel der archäologischen Quellen. In: Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1–7 septembre 1991. Ed. Pavúk Juraj. Bratislava, 1993, 261–270.

4. Archäologische Studien zur Schicht der Waffenträger des Awarentums im Karpatenbecken II. Die gesellschaftliche Schichtung des awarenzeitlichen Heeres. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 46. (1994) 231–306.

5. Cartographia avarica. Kartographische Bemerkungen von ADAM bis Bajan. In: Etnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Symposium, Nitra 6. bis 10. November 1994. Hrsg. Bialeková Darina, Zábojník Jozef. Veda, Slovak Academy of Sciences, Nitra, 1996, 151–165.

6. Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I–II. Hrsg.: József Szentpéteri. MTA Régészeti Intézet, Budapest, 2002, 700 + 140 (Varia Archaeologica Hungarica XIII/1–2.)

7. Was die Verbreitungskarten erzählen... Beiträge zum Problemkreis der Datierung der Awarenzeit. Antaeus. Communicationes Ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae, 29–30. (2008) 325–346.

8. Castrum Tetel – Egy induló kutatási program kérdésfeltevései. Castrum Tetel. Research Design of a New Archaeological Project. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 3. Szerk. Révész László–Wolf Mária. Szeged, 2013, 357–371.

9. Az Avar Kaganátus hatalmi központjai – a hringek. The hrings – Political centres of the Avar Khaganate. Tisicum, XXII. (2013) [2014] 169–177.

10. Semmiből egy régi világot: kutatások Solt–Tételhegyen (2005–2013). An ancestral world from naught: research at Solt–Tételhegy (2005–2013). In: Településtörténeti kutatások. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza-Amler-bánya. Settlement Studies. Szerk. Somogyvári Ágnes–Szentpéteri József–V. Székely György. Solt–Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-Bánya. Archaeologia Cumanica, 3. (2014) 7–22.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1978

Asszonyok az Országút végén. Avar nők a Kárpát-medencében. In: A XIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián fődíjat nyert dolgozatok. Szerk. Csorba László–Hargittay Emil–Takács József [Tudományos Diákköri Füzetek 1.] Acta Iuvenum, (1978) 2. Bp., 1977. 311–346.

1980

Kaukázusi emberalakos fémplasztika. In: Dolgozatok a bölcsészettudományok köréből. Szerk. Kóródi Zsófia. A XIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjat nyert tanulmányokból. ELTE, Bp., 1979. 57–93. [Tudományos Diákköri Füzetek 5.]

1982

Társadalmi rétegződés az avar korszak második felében. ELTE, Bp., 1982, 247. Kézirat. [Egyetemi doktori disszertáció.]

1984

Az avar kor a Kárpát-medencében. In: Bóna István: A népvándorlás és a korai középkor története Magyarországon. 25. térkép. Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszerk. Székely György. Szerk. Bartha Antal. Bp., 1984. 320. és 321. oldal között. [Társszerző: Bóna István.]

Analyse eines awarenzeitlichen Gürtelbeschlagtyps.: Rechteckige Beschläge mit durchbrochenen Dreieckmustern. In: Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.–10. Jahrhundert. Symposium Nové Vozokany 3.–7. Október 1983. Hrsg.: Salkovsky, Peter. Nitra, 239–254.

1985

Vörs-Papkert B (Somogy megye). Régészeti Füzetek, Ser. 1. 38. (1985) 71–72. [Társszerző Költő László.)

Gesellschaftliche Gliederung des awarenzeitlichen gemeinen Volkes von Želovce I.: Die führende Schicht der Bevölkerung (Bewaffnete und umgegürtete Personen). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 37. (1985) 79–110.

Ritual'naja posuda v avarskih pogrebenijah. In: Uralo-altajistika: Arheologija. Jazik. Kultura. E. I. Ubrjatova (red.) Novosibirsk, 1982. 10. 18–20. Novosibirsk, 1985. 17–23.

1986

Vörs-Papkert „B” lelőhely. Régészeti Füzetek, Ser. 1. 39. (1986) 35. [Társszerző: Költő László.]

Gesellschaftliche Gliederung des awarenzeitlichen gemeinen Volkes von Želovce II.: Innere Gruppen der Bevölkerung (Schmuck und sonstige rangbezeichnende Beigaben). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 38. (1986) 147–184.

1987

Bizánc és Közép-Európa népei a 7–12. században. Beszámoló a Magyar–Szovjet Történész Vegyesbizottság 1986 decemberében rendezett leningrádi tudományos ülésszakáról. Századok, 121. (1987) 722–726.

1988

A vörs-papkerti IX–XI. századi temető. In: Konferencia a Kis-Balaton régészeti kutatásáról. Szerk. Költő László. Kaposvár, 1988. 12–13. [Társszerző Költő László.]

Vörs-Papkert „B” (Somogy megye). Régészeti Füzetek, Ser. 1. 41. (1988) 58. [Társszerző: Költő László.]

O naselenii Vörsa, paspolozennogo nedaleko ot Zalavára v oblasti Somogy v IX–X. vv. In: Trudi V Mezdunarodnogo Kongressa Arheologov-Slavistov. Red. P. P. Tolocko Kiev, 1985. Tom 2. Kiev, 1988. 254–257. [Társszerző: Költő László.]

1989

O pozdneavarskih i rannebolgarskih svjazah. In: Die Protobulgaren in Ost- und Zentraleurope VI–X. Jh.: II. Internationalkonferenz, Sumen, 1986. október 21–23. Hrsg. Rasev, Raso. Sofia, 1989. 117–128.

1990

Adatok az avar asszimiláció kérdésköréhez: Egy kora középkori népesség régészeti feltárása Vörsön. Forrás, (1990) október. 69–78. [Társszerző: Költő László.]

Az avarság fegyveres rétege. Bp., 1990. 249 + 77. [Kandidátusi disszertáció.]

Kisköre avar kori népességének belső rétegződése: Die innere Gliederung der awarenzeitlichen Bevölkerung von Kisköre. In: Tisicum. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve VII. (1990) 139–166.

1991

Késő avar kori lovas temetkezések Vörsön (Somogy megye). Die spätawarenzeitlichen Reitergräber von Vörs. Pozdneavarskije konnye zahoronenija v Vörse. In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak szentesi találkozóján elhangzott előadások, Szentes, 1990. 09. 24–26. Szerk. Lőrinczy Gábor. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1984/85. 2. Szeged, 1991. 265–276.

Etnikumok, régészeti kultúrák a kora középkori Pannoniában. Egy Somogy megyei régészeti ásatás előzetes eredményei – Vörs. In: Jósa András Múzeum Évkönyve XXX–XXXII (1987–1989). Nyíregyháza, 1991. 283–307. [Társszerző: Költő László–Lengyel Imre–Pap Ildikó.]

1992

Vörs-Papkert „B” (Somogy megye). Régészeti Füzetek, Ser. 1. 44. (1992) 54–55. [Társszerző Költő László.]

Etnikumok, régészeti kultúrák a kora-középkori Pannoniában: Egy Somogy megyei régészeti ásatás előzetes eredményei – Vörs. Életünk, (1992) 8–9. 901–917. [Társszerző Költő László–Lengyel Imre–Pap Ildikó.]

Vorläufige Ergebnisse der Ausgrabungen am Gräberfeld Vörs aus dem 9.–11. Jahrhundert (Ungarn, Komitat Somogy). Zur Problematik der Ethnika und archäologischen Kulturen im frühmittelalterlichen Pannonien. Slovenská Archeológia, 40. (1992) 2. 223–241. [Társszerző Költő László–Lengyel Imre–Pap Ildikó.]

„Ütközetre hívó harci kürt” (Rhyton-leletek avar vezéri sírokban). „Zum Kampf aufforderndes Signalhorn” (Rhyton-Funde in awarischen Führergräbern). In: Hiedelmek, szokások az Alföldön. Szerk. Novák László. In: Az Arany János Múzeum Közleményei VII. Nagykőrös, 1992. 37–53.

1993

Vörs-Papkert „B” (Somogy megye). Régészeti Füzetek, Ser. 1. 45. (1993) 52. [Társszerző Költő László–Honti Szilvia.]

Archäologische Studien zur Schicht der Waffenträger des Awarentums im Karpatenbecken I. Die waffenkundliche Hinterlassenschaft des awarisches Reiches. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 45. (1993) 165–246.

Awarenforschungen 1–2. Herausgeben von Falko Daim. Archaeologia Austriaca-Monographien 1. Studien zur Archäologie der Awaren 4. S. 1228. Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 1992, S. 1228. Avar-kutatások. Századok, 127. (1993) 151–157. [Recenzió.]

Az avar kori hadsereg legfelsőbb vezető rétege a régészeti források tükrében. Die oberste Führungsschicht des awarenzeitlichen Heeres im Spiegel der archäologischen Quellen. In: Tisicum. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve VIII. (1993) 163–180.

Egy késő avar kori lovas tiszti jelvény – a „csótár”. Ein spätawarenzeitliches Kavallerieoffizierszeichen – die Kopfbuschhülse. In: Az Alföld a 9. században. Szerk. Lőrinczy Gábor. Szeged, 1993. 49–77.

Kígyómotívum a griffes-indás népesség hagyatékában. Das Schlangenmotiv in der Hinterlassenschaft des Greifen-Ranken-Ethnikums; Motiv zmeji na pamjatnikach kruga grifona i lozi. In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXX–XXXI/2. Szerk. Lovász Emese–Révész László–Wolf Mária. Miskolc, 1993. 225–278.

Die oberste Führungsschicht des awarenzeitlichen Heeres im Spiegel der archäologischen Quellen. In: Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1–7 septembre 1991. Ed. Pavúk Juraj. Bratislava, 1993. 261–270.

1994

A 9. századi Kárpát-medence népei a történeti és a régészeti források alapján (térkép). In: Korai magyar történeti lexikon (9–14. század). Szerk. Kristó Gyula–Engel Pál–Makk Ferenc. Bp., 1994. 72. [Társszerző: Bóna István.]

Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Próbafüzet/Probeheft. Bp., 1994. 33.

Archäologische Studien zur Schicht der Waffenträger des Awarentums im Karpatenbecken II. Die gesellschaftliche Schichtung des awarenzeitlichen Heeres. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 46. (1994) 231–306.

Awarenforschungen 1–2. Herausgeben von Falko Daim. Archaeologia Austriaca-Monographien 1. Studien zur Archäologie der Awaren 4. Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 1992, S. 1228. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 46. (1994) 451–458. [Recenzió.]

Elvira H. Tóth–Attila Horváth: Kunbábony. Das Grab eines Awarenkhagans. Kecskemét, 1992. 295. Kunbábony – egy avar kagáni sír. Századok, 128. (1994) 2. 437–441. [Recenzió.]

Gyula Török: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Solymár. Mit Beiträgen von M. Ferencz und I. Takács. Hrsg. László Madaras, József Szentpéteri. Debrecen–Budapest, 1994. 176. [Das Awarische Corpus – Avar Corpus Füzetek I.]

1995

A kora avar kor. Kora avar korszak a Kárpát-medencében (567–630/670). In: A magyarok krónikája. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1995. 30.

A késő avar kor. Késő avar korszak a Kárpát-medencében (670/680–804). In: A magyarok krónikája. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1995. 33.

A 9. századi Kárpát-medence népei a történeti és a régészeti források alapján (térkép). In: A magyarok krónikája. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1995. 35. [Társszerző Bóna István.]

A 9. századi Kárpát-medence népei a történeti és a régészeti források alapján (térkép). Magyar Tudomány, 40. (1995) 12. 1403. [Társszerző Bóna István.]

Az Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa (ADAM) c. számítógépes adatbázis és kézikönyv munkálatairól. Über die Arbeiten am Handbuch und Computerprogram „Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa”. In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak IV. összejövetele. Visegrád 1993. szeptember 20–22. Szerk. Borsody István, Gróf Péter, Gróh Dániel, Jékely Endre. Visegrád, 1995, 33–35. [Altum Castrum IV. A visegrádi Mátyás Király Múzeum füzetei 4.]

Cartographia avarica. Térképészeti észrevételek ADAM-tól Bajánig.: Cartographia avarica. Kartographische Bemerkungen von ADAM bis Bajan. In: A népvándorláskor fiatal kutatói 5. találkozójának előadásai: 1994. szeptember 27–29. Szenna. Szerk. Költő László. Kaposvár, 1995. 239–254. [Somogyi Múzeumok Közleményei XI.]

Elvira H. Tóth–Attila Horváth: Kunbábony. Das Grab eines Awarenkhagans. Kecskemét, 1992. S. 295. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 47. (1995) 336–339. [Recenzió.]

Lépések egy új honfoglalás-kép felé. Őstörténet-kutatásunk sokszemközt: A honfoglalásról sok szemmel I. In: Honfoglalás és régészet. Főszerk. Györffy György. Szerk. Kovács László. Bp., 1994. Élet és Tudomány, 8. (1995) 239. [Recenzió.]

Megjegyzések a Szegedi Középkortörténeti Könyvtár első három kötetéhez: 1. Középkori históriák oklevelekben (1002–1410). A szövegeket válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta Kristó Gyula. Szeged, 1992. 348. 2. Makk Ferenc: Magyar külpolitika (896–1196). Szeged, 1993. 203. 3. Kristó Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szeged, 1993. 300. Századok, 129. (1995) 1. 220–224. [Recenzió.]

Őstörténet-kutatásunk sokszemközt: A honfoglalásról sok szemmel I. In: Honfoglalás és régészet. Főszerk. Györffy György. Szerk. Kovács László. Bp., 1994. Életünk, (1995) 8–9. 858–862. [Recenzió.]

Trugly Sándor: Griffek és oroszlánok népe. A Komárom-hajógyári avar temető. Pozsony, 1994. 80. Századok, 129. (1995) 1. 215–218. [Recenzió.]

1996

A 9. századi Kárpát-medence népei a történeti és a régészeti források alapján (térkép). In: Magyarország története térképeken elbeszélve 1. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1996. 15. [Társszerző Bóna István.]

A 8–10. századi kontinuitás kérdései a vörsi 8–10. századi temető kapcsán. The Questions of Continuity in the 8–10th Century on the Basis of the 8–10th Century Cemetery Excavated at Vörs. In: Ljudje ob Muri – Népek a Mura mentén – Völker an der Mur – Ljudi uz Muru: Zbornik referatov mednarodne znanstvene konference v Lendavi, 10.–12. maj 1995. Szerk. Balazic Janez, Vándor László. Murska Sobota–Zalaegerszeg, 1996. 101–109. [Társszerző: Költő László.]

Vörs-Papkert „B” (Somogy megye). Régészeti Füzetek, Ser. 1. 47 (1996) 59–60. [Társszerző Költő László–Honti Szilvia–Németh Péter Gergely.]

A Vörs-Papkert „B” lelőhely 8–9. századi temetője. In: Évezredek üzenete a láp világából. Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén 1979–1992. Szerk. Költő László–Vándor László. Kaposvár; Zalaegerszeg, 1996. 115–121. [Társszerző Költő László.]

A kora avar kor. Kora avar korszak a Kárpát-medencében (567–630/670). In: Magyarország története térképeken elbeszélve 1. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1996. 8.

A késő avar kor. Késő avar korszak a Kárpát-medencében (670/680–804). In: Magyarország története térképeken elbeszélve 1. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1996. 9.

Cartographia avarica. Kartographische Bemerkungen von ADAM bis Bajan. In: Etnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert: Symposium, Nitra 6. bis 10. November 1994. Hrsg. Bialeková Darina, Zábojník Jozef. Nitra, 1996. 151–165.

1997

Az avar népesség továbbélése a 9–10. században. Életünk, (1997) 1. 76–83.

Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve I–III. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma, 1996. 636 + 383 + 320. Századok, 131. (1997) 1. 277–283. [Recenzió.]

Trugly Sándor: Griffek és oroszlánok népe. A Komárom-hajógyári avar temető. (Das Volk der Greifen und Löwen. Awarisches Gräberfeld in Komarno–Schiffswerft) Kalligram, Pozsony, 1994. 80. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 49. (1997) 319–321. [Recenzió.]

1998

Gedanken über die awarisch-ungarischen Assimilation nach Grabanalysen. Specimina Nova Dissertationum Ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis De Iano Pannonio Nominatae XII. (1996) 1. Pécs, 1998. 223–240. [Társszerző László Költő.]

Gyula Török: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Halimba. Hrsg. László Madaras, József Szentpéteri. Debrecen–Budapest, 1998, 254. [Das Awarische Corpus – Avar Corpus Füzetek V.]

Bibliographie Gyula Török. In: Gyula Török: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Halimba. Hrsg. László Madaras, József Szentpéteri. Debrecen–Budapest, 1998. 137–142. [Das Awarische Corpus – Avar Corpus Füzetek V.]

In memoriam Gyula Török (1911–1997). In: Gyula Török: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Halimba. Hrsg. László Madaras, József Szentpéteri. Debrecen–Budapest, 1998. 7–9. [Das Awarische Corpus – Avar Corpus Füzetek V.]

1999

Az Árpádok világa. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig. Főszerk. Szentpéteri József, Szerk. Stemler Gyula. Bp., 1999. 444. [Magyar Kódex 1.]

Lovagkor és reneszánsz. Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Főszerk. Szentpéteri József. Szerk. Stemler Gyula. Bp., 1999. 456. [Magyar Kódex 2.]

2000

Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. Főszerk. Szentpéteri József. Szerk. Stemler Gyula. Bp., 2000. 464. [Magyar Kódex 3.]

Reformkor és kiegyezés. Magyarország művelődéstörténete 1790–1867. Főszerk. Szentpéteri József. Szerk. Stemler Gyula. Bp., 2000. 480. [Magyar Kódex 4.]

2001

Az Osztrák–Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918. Főszerk. Szentpéteri József. Szerk. Hargitai György. Bp., 2001. 490. [Magyar Kódex 5.]

Gondolatok az avar–magyar asszimilációról temetőelemzések alapján. Gedanken über die awarisch–ungarische Assimilation aufgrund von Gräberfelderanalysen. In: „Együtt a Kárpát-medencében”. A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele. Pécs, 1996. szeptember 27–29. Szerk. Kiss Magdolna, Lengvári István. Pécs, 2001. 119–134. [Társszerző Költő László.]

In memoriam Gyula Török (1911–1997). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 52. (2001) 247–249.

Bibliographie Gyula Török. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 52. (2001) 249–250.

Fettich Nándor: Szentpétery József ötvösművész domborművei. Közreadja: Szentpéteri József. Vasi Szemle, 55. (2001) 4. 486–496.

Magyarok a 20. században. Magyarország művelődéstörténete 1918–2000. Főszerk. Szentpéteri József. Szerk. Hargitai György–Stemler Gyula. Bp., 2001. 512. [Magyar Kódex 6.]

Megemlékezés – Bóna István (1930–2001). Magyar Tudomány, 2001. 12. 1499–1502.

2002

Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I–II. Hrsg. József Szentpéteri. Bp., 2002. 700+140 [Varia Archaeologica Hungarica XIII/1–2.]

101 Fundorten. In: Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I–II. Hrsg. József Szentpéteri. Bp., 2002. 23–434. [Varia Archaeologica Hungarica XIII/1–2.]

Trugly Sándor: Griffek és oroszlánok népe. A Komárom-hajógyári avar temető. (People of griffins and lions. Avar cemetery at Komárom–Shipyard). Kalligram, Pozsony, 1994, 80 pp. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 53. (2002) 348–350. [Recenzió.]

2003

Fónagy Zoltán–Dobszay Tamás: Széchenyi és Kossuth. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 2003. 298. [Párhuzamos életrajzok a magyar történelem századaiból.]

Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 2003. 240.

2005

Költő László, Szentpéteri József: Der Fundplatz von Vörs-Papkert B (Ungarn, Komitat Somogy): Ein Gräberfeld des 8.–10. Jahrhunderts. In: Heinrich-Tamaska Orsolya: Studien zu den awarenzeitlichen Tauschierarbeiten. Innsbruck, 2005. 157–161. [Monographien zur Frühgeschichte und Mittelarchäologie 11.]

2006

Amiről a térképek mesélnek… Adalékok az avar korszak keltezési problémaköréhez: Tales told by the maps… Contribution to the dating problems of the Avar Age. Was die Verbreitungskarten erzählen… Beiträge zum Problemkreis der Datierung der Awarenzeit. Arrabona, 44. (2006) 455–496.

Solt, Tételhegy (Bács-Kiskun megye). Régészeti Kutatások Magyarországon, 2005, (2006) 306–308. [Társszerző Rosta Szabolcs.]

2007

Castrum Tetel. Egy őskori földvár Anonymus gestájában. Múzeumcafé, (2007) 10. 18–20.

Solt, Járáspuszta (Bács-Kiskun megye). Régészeti Kutatások Magyarországon, 2006 (2007) 275.

Solt, Tételhegy (Bács-Kiskun megye). Régészeti Kutatások Magyarországon, 2006 (2007) 275–276.

2008

Creation of the GIS for the archaeological investigation of a major administrative centre in the Carpathian Basin: Solt-Tételhegy (County Bács-Kiskun, Hungary) – abstract. In: On the Road to Reconstructing the Past. 36th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, CAA 2008 Budapest. Program and Abstracts. Eds. Jerem Erzsébet, Redő Ferenc, Szeverényi Vajk. Bp., 2008. 158–159. [Társszerző: Balázs Holl.]

A fekvő nyolcas fölfedezése. Sírok, sáncok, földvárak. In: Régészeti nyomozások Magyarországon. Szerk. Ilon Gábor. Bp., 2008. 185–197.

Ásatások a Solt-Tételhegyen. A Falu, 23. (2008) 3. 73–78.

Ásatások Solt-Tételhegyen. Egy elfeledett város a Kárpát-medence közepén. História, 30. (2008) 4–5. 62–64.

Solt, Tételhegy (Bács-Kiskun megye.) Régészeti Kutatások Magyarországon, 2007 (2008) 273–274.

Was die Verbreitungskarten erzählen... Beiträge zum Problemkreis der Datierung der Awarenzeit. Antaeus: Communicationes Ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae, 29–30. (2008) 325–346.

2009

A Barbaricumból Pannoniába: germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában. In: In terra quondam Avarorum... Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára. Szerk. Somogyvári Ágnes, V. Székely György. Kecskemét, 2009. 235–252. [Archaeologia Cumanica 2.]

László Gyula (1910–1998). In: Nemzeti évfordulóink 2010. Szerk. Estók János. Bp., 2009. 26.

Tételhegy 2: Castrum Tetel ante portas – A múlt falai. Múzeumcafé. 3 (2009) 2. 32.

Török Gyula (1911–1997). In: Halimba története mozaikokban. Szerk. M. Mester Katalin. Halimba, 2009. 103–105.

Török Gyula szakirodalmi munkássága. In: Halimba története mozaikokban. Halimba, 2009. 106–112.

2010

A solti Tételhegy története az őskortól napjainkig. Előzetes beszámoló a Castrum Tetel Program (2007–2009) eredményeiről. Múzeumőr, 8. (2010) 1. 3–8.

Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007–2009) záró ülésszakáról: Kecskemét, 2010. június 23. Múzeumőr, 8. (2010) 4. 26–28.

Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt, Tételhegy lelőhelyen. Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007–2009) főbb eredményeiről. Interdisciplinary investigations at the Solt, Tételhegy site in Bács-Kiskun county. Report on the main results of the Castrum Tetel project (2007–2009). Régészeti Kutatások Magyarországon, 2009 (2010) 53–80.

2011

Creation of a GIS Database for the Archaeological Investigation of a Major Administrative Centre in the Carpathian Basin: Solt-Tételhegy (County Bács-Kiskun, Hungary). In: On the Road to Reconstructing the Past. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Proceedings of the 36th Annual Conference. Budapest, April 2–6, 2008. Eds. Jerem Erzsébet, Redő Ferenc, Szeverényi Vajk. Bp., 219–225. CD: 251–257. [Társszerző: Balázs Holl.]

2012

Stein Aurél. In: Nemzeti évfordulóink 2012. Főszerk. Estók János. Bp., 2012. 32.

Őskori és középkori emlékek a solti Tételhegyen. História, XXXIV. (2012) 5–6. 9–12.

Felébred Csipkerózsika-álmából a solti Tételhegy. Helyi Tükör (Solt), VIII. (2012. október) 10. 4–5.

Castrum Tetel. Tér–idő–történelem. Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt–Tételhegy lelőhelyen (2007–2009). Helyi Tükör (Solt), VIII. (2012. november) 11. 18–20.

2013

Castrum Tetel – Egy induló kutatási program kérdésfeltevései. Castrum Tetel – Research Design of a New Archaeological Project. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 3. Szerk. Révész László–Wolf Mária. Szeged, 2013. 357–371.

Városi legendák a Tételhegyről. Solti Aranykulcsos Füzetek, 1. (2013. november) 16.

A budai vár – The Castle of Buda (adatbázisfejlesztés): http://budavar.btk.mta.hu

Egy tervezett taneszköz – Szemelvények Szentpétery Tibor életművéből. In: „A fényképezőgép mindig lételemem volt…” Emlékülés dr. Szentpétery Tibor tiszteletére. Szerk. Czaga Viktória. Klebelsberg Kultúrkúria, Bp., 2013. április 20. Pesthidegkúti Helytörténeti Füzetek, 1. (2013) 17–24.

A Tételhegy télvíz idején. Helyi Tükör (Solt), IX. (2013) 1. 8.

2014

Az Avar Kaganátus hatalmi központjai – a hringek – The hrings – Political centres of the Avar Khaganate. Tisicum, XXII. (2013) [2014] 169–177.

Kritikai megjegyzések az avar–magyar asszimiláció kérdésköréhez. In: Tudomány és hagyományőrzés. Szerk.: Sudár Balázs-Szentpéteri József-Petkes Zsolt-Lezsák Gabriella-Zsidai Zsuzsanna. Bp., 2014. 43-53.

Őskori és középkori erődítésnyomok a solti Tételhegyen: In: „Carmen miserabile”. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Rosta Szabolcs–V. Székely György. Kecskemét, 2014. 231–240.

Semmiből egy régi világot: kutatások Solt–Tételhegyen (2005–2013) – An ancestral world from naught: research at Solt–Tételhegy (2005–2013). In: Településtörténeti kutatások. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza-Amler-bánya. Settlement Studies. Solt–Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-Bánya. Szerk. Somogyvári Ágnes–Szentpéteri József–V. Székely György. Archaeologia Cumanica, 3. (2014) 7–22.

The hrings – Political centres of the Avar Khaganate. Центры власти Аварского Каганата – хринги. Pliska–Preslav, 11. (2014) 313–323.

Tari Lujza: A szabadságharc népzenei emlékei: http://48asdalok.btk.mta.hu/ (adatbázisfejlesztés)

Költő László–Szentpéteri József: Vörs–Papkert B. In: Szőke Béla Miklós: A Karoling-kor a Kárpát-medencében. A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása. Bp., 2014. 29–34.

Költő, László–Szentpéteri, József: Vörs–Papkert. In: Szőke, Béla Miklós: The Carolingian Age in the Carpathian Basin. Permanent Exhibition of the Hungarian National Museum. Bp., 2014. 31–36.

Költő László–Szentpéteri József–Bernert Zsolt–Pap Ildikó: Családok, leletek, generációk. Egy interdiszciplináris kísérlet tanulságai: Vörs–Papkert B – Families, finds and generations: an interdisciplinary experiment at Vörs-Papkert B. In: Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára – Avarum Solitudines. Archaeological studies presented to Gábor Lőrinczy on his sixtieth birthday. Szerk. Anders Alexandra–Balogh Csilla–Türk Attila. Bp., 2014. 361–386.

Költő, László–Szentpéteri, József–Bernert, Zsolt–Pap, Ildikó: Families, finds and generations: an interdisciplinary experiment at Vörs–Papkert B. In: Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton – People, Settlement and Landscape on Lake Balaton over the millennia. Castellum Pannonicum Pelsonense 4. Hrsg.: Heinrich-Tamáska, Orsolya–Straub, Péter. Bp–Leipzig–Keszthely–Rahden Westf, 2014. 361–390.

Laszlovszky József–Szentpéteri József: „…scripta manent”. Emlékképek a pilisi úgynevezett Gertrúd-sír megtalálási körülményeiről – „…scripta manent”. Memories of Excavating the So-called Gertrude Grave of Pilis. In: Egy történelmi gyilkosság margójára. Merániai Gertrúd emlékezete, 1213–2013. Tanulmánykötet. Szerk. Majorossy Judit. Szentendre, 2014. 165–172., 314–315.

Castrum Tetel Program (Solt–Tételhegy). Eredmények és perspektívák. The Castrum Tetel Project (Solt–Tételhegy). Results and Perspectives. Szerk. Somogyvári Ágnes–Szentpéteri József–V. Székely György. In: Településtörténeti kutatások. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza-Amler-bánya. Settlement Studies. Solt–Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-Bánya. Szerk. Somogyvári Ágnes–Szentpéteri József–V. Székely György. Archaeologia Cumanica, 3. (2014) 5–272.

Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Szerk. Sudár Balázs-Szentpéteri József-Petkes Zsolt-Lezsák Gabriella-Zsidai Zsuzsanna. Bp., 2014. 431.

Szentpéteri József-Mednyánszky Miklós: Tételhegyi barlangmesék. Solti Aranykulcsos Füzetek, 3. (2014) 28.

Szentpéteri József-Türk Attila (adatbázisfejlesztés): ADAM és ÁRPÁD: http://arpad.btk.mta.hu/adatbazisaink.html

2015

A honfoglalók viselete. Magyar őstörténet I. Szerk.: Sudár Balázs–Petkes Zsolt. Bp., 2014. http://www.arpad.btk.mta.hu/14-sample-data-articles/186-recenziok-a-honfoglalok-viselete-magyar-ostortenet-1-cimu-kotetunkrol.html; http://www.tti.hu/images/Viselet.pdf. [Recenzió.]

A felhők fölött mindig kék az ég - Ferihegytől Jyveskuläig. In: Köszöntő írások Szörényi László 70. születésnapjára. http://iti.btk.mta.hu/hu/szorenyi-laszlo-honlapja/koszonto-irasok-a-70-szuletesnapra/szentpeteri-jozsef

The hrings – Political centres of the Avar Khaganate. Хринги – центрове на властта в Аварския Каганат. Pliska–Preslav 11. Sofia, 2015, 313–324.

Vorwort + Die Forschungsgeschichte des Gräberfeldes Csákberény–Orondpuszta. In: Gyula László: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény–Orondpuszta. Monumenta Avarorum Archaeologica 11. Red.: József Szentpéteri. Budapest, 2015. (megjelenési idő: 2016. február) (Előszó és tanulmány.)

Ifjúkori feljegyzések az Ermitázs egy különleges kiállítási vitrinjéről. Mala Pereščepino, 1912 – az ún. „poltavai kincs” tulajdonjelei. Hadak útján, 24. (2015) (Megjelenési idő: 2016. január.)

Az Óperencián innen… Két évtized magyar őstörténet-kutatásának régészeti eredményei (1994–2014). Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve 2013–2014. 2015. 75–94.

A Castrum Tetel Program első évtizede (2005–2015). In: Somogyvári Ágnes: Kalandozások Solt őskori lelőhelyei körül. Solti Aranykulcsos Füzetek, 4. (2015) 3. (Előszó.)

Gyula László: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény–Orondpuszta. Monumenta Avarorum Archaeologica 11. Red.: József Szentpéteri. Bp., 2015. (Megjelenési idő: 2016. február.)

Somogyvári Ágnes: Kalandozások Solt őskori lelőhelyei körül. Solti Aranykulcsos Füzetek, 4. (2015) 24. (Sorozatszerkesztés.)

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

Az avar korszak és a magyar honfoglalás kor régészeti vizsgálata a Kárpát-medencében

Az Avar Kaganátus térképes ábrázolásai

PROJEKTEK

Számítógépes adatbázis és publikáció létrehozása a Kárpát-medencei avar korszak régészeti lelőhelyeiről a Magyar Nemzeti Múzeumban (Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa). (OTKA T433, 1991–1994), (OTKA T18235, 1995–1998).

Castrum Tetel. Természetvédelmi park és történelmi emlékhely létrehozása a solti Tételhegyen (Bács-Kiskun megye). Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Jedlik Ányos Program. (NKFP-B4-2006-0007, 2007–2009).

ADAM és ÁRPÁD Program: A Kárpát-medence 6–13. századi internetes lelőhely- és leletkatasztere (MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport)

Castrum Tetel Program: interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt–Tételhegyen (MTA BTK Történettudományi Intézet Középkori Témacsoport, MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport)

Egyéb

TANÍTÁS

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely (régésztechnikus képzés, óraadó tanár: 1994–2005)

Szegedi Tudományegyetem, Régészeti Tanszék (ásatási gyakorlat Solt-Tételhegyen: 2007–2009, 2013–2014)


MÉDIASZEREPLÉSEK

Az Enciklopédia Humana Egyesület irányítása (elnök: 1995–2006) www.ehumana.hu

A solt-tételhegyi interdiszciplináris kutatások (Bács-Kiskun megye) koordinálása (2006–) www.castrumtetel.hu

A Tételhegy Alapítvány irányítása (titkár: 2008–) www.castrumtetel.hu

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata